Wednesday, April 15, 2009

Definisi kelas sosial
Memang tidak dapat dinafikan bahawa pelbagai definisi mengenai kelas sosial telah dibuat oleh para sarjana (barat mahupun tempatan), ahli falsafah, tokoh-tokoh, pakar, orang biasa dan seumpamanya, perbezaan definisi itu memang ketara sekali. Ini adalah disebabkan oleh perbezaan tanggapan dan pemahaman serta ilmu pengetahuan yang mereka perolehi itu sendiri. Selain itu, sifat tidak mahu terikut-ikut dengan pendapat orang lain juga adalah merupakan salah satu punca yang menyumbang kepada kepelbagaian definisi mengenai kelas sosial.
Kelas sosial juga dikenali sebagai stratifikasi masyarakat. Menurut kamus Dewan, stratifikasi adalah pembahagian masyarakat kepada beberapa lapisan kedudukan, taraf atau pembahagian kepada sesuatu pembentukan strata. Ia juga dikenali sebagai susun lapis dan merupakan susunan masyarakat pada satu hieraki kedudukan yang tidak sama rata berhubung dengan kuasa, harta, penilaian sosial dan kepuasan psikologi.

No comments:

Post a Comment